Thứ 4, 10/04/2024 - 18:15
05:19 | 11/08/2019

Dã tràng xe cát biển đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì

(Ca dao cổ)

Con dã tràng nghe tôn giáo bể
Nghe sấm truyền của sóng giảng hư không
Dã tràng vẫn làm thơ, mặc kệ
Vê hạt cát thời gian, chọi lại với Vô Cùng
Sao lại bảo “dã tràng nhọc sức vô công”?
Chính bể ngoài kia mới là vô tích sự!
Là sóng đó rồi tan thành bọt đó
Đổ qua có sắc màu mà đổ lại hóa hư không


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *