Thứ 5, 30/11/2023 - 18:16

Mỗi ngày anh đạo diễn vở kịch đời anh không thứ lớp
Đoạn đằng sau có khi diễn trước
Đoạn đầu tiên lại để sau cùng
Trăm vai phản diện, chính diên ư, cho đến màn phông…
Đều anh cả
Không màn phông, chỉ có trái tim nhức buốt
Lại phải đóng vai hề cười cợt
Đóng quan tòa ư? Để xử tội phạm lại là mình!
Diễn sao cho mình không phải lừa ai
Chả phải lừa mình
Nếu thiên hạ không xem đến chót
Thì mình cũng xem đến chót
Kể cả vĩ thanh


1988
Rút trong tập nháp Nhặt

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *