Thứ 5, 07/12/2023 - 07:57

Hố bom thành giếng mát
Sợi tóc dài quá lưng
Chải dần từng sợi một
Cho bõ ngày gian truân


Viết khoảng giữa năm 70

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *