Thứ 5, 01/03/2024 - 04:42

Mỗi người miền Bắc có một danh hiệu thứ hai của mình đánh giặc ở miền Nam
Cái tên vay mượn ấy đã đổ máu ra để sống cuộc đời thật nhất
Cái tên giả khắc rỡ ràng trên mộ chí bằng tôn
Cái tên thật khắc chìm chôn dưới đất


Những năm 70

Bài thơ mới ở dạng phác thảo, rút từ sổ tay Thơ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *