Thứ 5, 01/03/2024 - 04:39

Lưu Trọng Lư ơi! Biệt cõi trần
Tiếng thu man mác nhạc trong ngần
Nửa đêm sực tỉnh… Đời pha mộng
Da diết lòng Anh một chữ Nhân!


14-8-1991

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *