Thứ 4, 06/12/2023 - 21:39
03:21 | 05/08/2019

Ai lên ải Bắc ngày xưa ấy
Khóc tiễn cha đi mấy dặm trường
Hôm nay biên giới mùa xuân dậy
Núi trắng hoa mơ cờ đỏ đường…


Năm 1957

* Thăm Mục Nam Quan, lại nhớ Nguyễn Trãi ngày xưa tiễn chân cha đi đày qua biên giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *