Thứ 4, 28/02/2024 - 13:04

Nhìn con nai trên trống đồng, trong hang xưa tiền sử
Bỗng thương nghìn con nai khác tầm thường xấu số
Không thành hoa văn di chỉ để ai tìm
Thế chúng chả là nai ư? Dấu vết bặt chìm!
Nai, chúng vẫn là nai lắm chứ!
Vấn đề là ta phải yêu những người lừng danh trong lịch sử
Và lại yêu vạn người lịch sử chả ghi tên


1987
Rút trong tập nháp Cầm tay tập 4

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *