Thứ 6, 24/02/2024 - 02:40

Nếu trái đất không người không tình ái
Thì cây cũng yêu ở rễ sâu và ở lá chứ gì ?
Nhựa và đường vân cũng là tình sử vậy
Và đá cũng yêu bằng lửa mình giấu giữa đá vô tri.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *