Thứ 3, 10/04/2024 - 05:17

Xao xác ngàn lau, ngàn kỷ niệm bạc đầu, bạt ngàn xao trong gió
Miền hoa lau ấy là miền xưa, miền quả vàng, đến làm chi?
Tất cả những nơi cư trú khi người không về đấy nữa
Thì biến thành rừng hoang kỷ niệm, hóa lau le


1988
Rút trong tập nháp Cầm tay tập 3

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *