Thứ 7, 02/12/2023 - 16:31
05:14 | 11/08/2019

Đâu vương triều? Đâu là Mạc, đâu là Lê?
Còn lại đây người tấm trần trên thớ gỗ
Nét dao chạm quên mất mặt rồng vua chúa
Chỉ để lại hoa người và một lá sen che


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *