Thứ 4, 06/12/2023 - 19:15

Ném mười triệu tấn bom
Rồi đi ngắm hoa đào
Cái mùa xuân của quỷ
Che được máu người sao!


(1972)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *