Chủ Nhật, 07/04/2024 - 20:41

Nguy nga dựng vòm mây trắng
Trang nghiêm cái rét đầu mùa
Đưa ta vào đền kỷ niệm
Nghe từng ngọn gió thu qua


Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *