Thứ 3, 10/04/2024 - 06:52

Một ông sao sáng. Hai ông sáng sao…
Tuổi bé thơ thích đếm sao và tát bể
Thế mà nay bay qua nghìn vạn sao trời, qua lắm bể
Cái ta đánh mất phải đi tìm chính là tuổi bé thơ kia


1987
Rút trong tập nháp Cầm tay, tập 1

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *