Thứ 5, 07/12/2023 - 07:15

Trắng ngỡ mùa sen trắng cổ thành
Ngỡ như mùa hạ Huế chờ anh
Mượn ai tà áo bay tà lụa
Bọc lấy mùa hương ấy để dành.


Nguồn: Chế Lan Viên – thơ, Hoàng Hồng tuyển chọn, NXB Văn Học, 2010, tr. 208

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *