Thứ 4, 28/02/2024 - 20:26
05:07 | 11/08/2019

Trở lại An Nhơn, tuổi lớn rồi
Bạn chơi ngày nhỏ chẳng còn ai
Nền nhà nay dựng cơ quan mới
Chẳng lẽ thăm quê lại hỏi người!


Nguồn: Chế Lan Viên – thơ, Hoàng Hồng tuyển chọn, NXB Văn Học, 2010, tr. 209

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *