Thứ 5, 01/03/2024 - 04:45

Uốn cả hồn anh thành tứ tuyệt
Kẹt trong hõm đá voi quỳ chân
Đã đưa ngà được lên trăng sáng
Vòi chửa buông xong để uốn vần.


Nguồn: Chế Lan Viên – thơ, Hoàng Hồng tuyển chọn, NXB Văn Học, 2010, tr. 210

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *