Thứ 5, 30/11/2023 - 17:57

Văn hóa các dân tộc Việt Nam khơi dậy niềm tự hào dân tộc

19:24 | 11/02/2023

Văn hóa các dân tộc Việt Nam khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân

 Sáng 11/2, Bộ VHTTDL đã tổ chức chương trình Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban VHGD của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; lãnh đạo các ban, bộ ngành, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và đông đảo đồng bào các dân tộc tham dự Ngày hội.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

Phát biểu tại Chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”. 4000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên nhiều giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, đó là tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, tương thân tương ái, nhân nghĩa, bao dung, cần cù, sáng tạo và ý chí kiên cường, bất khuất là “mạch nguồn” tạo nên sức mạnh Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, trong chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước, văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Ngay từ khi chưa giành được chính quyền, trong Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943, Đảng ta đã xác định: Văn hóa là một trong ba mặt trận trọng tâm (Kinh tế- Chính trị- Văn hóa), thể hiện ý chí nguyện vọng của cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa theo hướng Dân tộc- Khoa học- Đại chúng.

Từ ánh sáng và những giá trị vượt thời gian của bản “Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943”, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn chỉnh hơn, từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tới Nghị quyết Hội nghị lần thứ chin Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

Phát triển văn hóa theo quan điểm mà Đảng ta đã đề ra luôn hướng tới sự toàn diện và hài hòa, trong đó nhân tố con người nắm giữ vị trí then chốt. Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam – “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm cho đầu tư, xây dựng, hoạt động theo phương châm để “chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình” là một minh chứng sống động.

“Bằng văn hóa và từ văn hoá, thông qua các sự kiện lớn được tổ chức thường niên cùng các hoạt động hàng ngày của cộng đồng các dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày càng được nhân dân và du khách biết đến nhiều hơn như là một địa chỉ đỏ về bảo tồn, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” là dịp để đồng bào các dân tộc chia sẻ tình cảm gắn bó keo sơn một nhà, cùng ước về một Năm mới may mắn, mùa màng tốt tươi, cuộc sống hạnh phúc đến với cộng đồng 54 dân tộc anh em, nhân dân và du khách, cho đất nước phát triển ngày càng phồn vinh.

“Với sự đổi mới về hình thức và nội dung, qua 12 lần tổ chức, Ngày hội đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của những người thực hành văn hóa, của đồng bào từng dân tộc đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết, đồng thời là cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại Ngày hội, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc có lịch sử phát triển, bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn: “Nước ta là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Các dân tộc anh em trong nước ta gắn bó ruột thịt với nhau trên một lãnh thổ chung và trải qua một lịch sử lâu đời cùng nhau lao động và đấu tranh để xây dựng Tổ quốc tươi đẹp”.

“Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng ta là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và cùng giúp nhau phát triển”, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Đại diện cộng đồng các dân tộc tặng nón cho Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vị trí, vai trò của văn hóa, đặc biệt là văn hóa các dân tộc Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa và tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta”.

Theo Quyền Chủ tịch nước, văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Nhân dịp này, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, bà con các dân tộc đã có nhiều sáng kiến, nỗ lực bền bỉ duy trì và phát triển hoạt động của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trong suốt 12 năm qua.

Các hoạt động có ý nghĩa tại Làng góp phần tích cực thực hiện chủ trương phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Quyền Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng rằng, cấp ủy và chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc và đoàn kết các dân tộc; Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, tiềm năng, sức sáng tạo của các dân tộc vào sự nghiệp chung. Cùng với đó, đồng bào các dân tộc tiếp tục kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

“Các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục là hạt nhân quy tụ, đoàn kết, vận đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, đến bạn bè quốc tế và trao truyền cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp sức mạnh và giá trị Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc”, Quyền Chủ tịch nước mong muốn.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho đại diện 25 dân tộc tham gia Ngày hội

Tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho đại diện 25 dân tộc, nhận quà tượng trưng từ đại diện 25 dân tộc tại Làng. Quyền Chủ tịch nước cũng dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Sau buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tham gia múa xòe, lễ hội Katê và trồng cây tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 có sự tham gia của khoảng hơn 200 người của 25 cộng đồng dân tộc, của 14 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền tham gia. Bên cạnh đó, có khoảng gần 100 đồng bào của 15 dân tộc (Tày, Dao, Nùng, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Ba Na, Tà Ôi, Cơ Tu, Xơ Đăng, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 13 địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Sóc Trăng) hoạt động theo chủ đề tháng 02 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tiết mục biểu diễn các di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc

Diễn ra trong hai ngày 11-12/2, Ngày hội còn diễn ra nghi thức “Chậm đò ho” của đồng bào Thổ tỉnh Thanh Hoá; giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Xòe Thái” của tỉnh Sơn La được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của dân tộc Thái tỉnh Sơn La.

Trong dịp này, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục diễn ra các hoạt động theo chủ đề tháng, cuối tuần và hàng ngày như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Ném pao vui Xuân”; tái hiện Lễ cúng bến nước dân tộc Ba Na; trưng bày ảnh với chủ đề “Lễ hội truyền thống tại Ngôi nhà chung”…./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *