Chủ Nhật, 27/11/2023 - 03:26

Ai không hóa đá Vọng Phu một phút giây nào đó trong đời:
Vọng Phu tình ái
Vọng Phu Thơ
Vọng Phu Lý Tưởng…
Cứ gì nàng Tô Thị bế con
Lên núi chon von
Mới là người vọng
Vọng ư?
Ai có một chân trời
Và mất cái gì sau đó phía chân mây


Rút trong tập nháp Cầm tay, tập 4

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *