Thứ 2, 16/07/2024 - 04:39

Vì sao hè cách xa em
Trời lại đổ mưa về sáng?
Vì sao em đà đi vắng
Anh còn chịu trận mưa đêm?


Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *