Thứ 2, 16/07/2024 - 03:05

A
Giữa thu mà sao nhớ một tiếng ve
Chắc hẳn biếc trời thu nên mới thế
Chỉ vì em xa. Chỉ vì một nhẽ
Cháy đỏ hoa yêu suốt một mùa hè

B
Nhớ thương dài tiếng ve
Dóng dả suốt đêm hè
Dao chém vào chẳng đứt
Đi hết lòng còn nghe


Sông Đáy, 1972
Viết lần 2 – 1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *