Thứ 4, 07/12/2023 - 06:57

Học bảy ngày triết học
Đi mười năm chiến trường
Đánh giặc ngoài trăm trận
Tóc xanh giờ điểm sương


Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *