Thứ 4, 07/12/2023 - 06:42

Lên chùa thăm sư cụ
Gặp mùa hoa đang nở
Nên ít nói tình hình
Cũng tránh bàn Phật pháp
Lâu ngày quên mất kinh.

Chuyện xoay vào thơ văn
Mình khen thơ Lý Trần
Hư sao mà lại thực
Cụ khen tứ tuyệt Bác
Sáng chói màu tinh thần
Hai bên đều tương đắc
Bóng cây tròn ngoài sân.

Sư tiễn mình tận cửa…
Mấy bông sen làm quà
Ầm ầm tàu giặc qua
Làng xa bom lại nổ
Chuyện này là cơm bữa
Cau trán rồi cười xòa!

Đưa mình ra khỏi chùa
Có sư thúc nhập ngũ
Theo mình đi đường xa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *