Thứ 3, 06/12/2023 - 01:26

Anh muốn làm Pútskin
Thì đừng đi đấu kiếm vô duyên
Ở xó chợ đầu đường
Đâm chết anh đâu phải những tài năng trí tuệ phi thường
Mà là đồ chó chết
Thế mới là chó chứ!


1988
(Rút trong tập Bào thai và mảnh vỡ)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tầm và biên soạn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *